Alternatief voor evolutie

De evolutietheorie en het darwinisme blijken op zand te zijn gebouwd. Er is wel een zekere vorm van ‘evolutie’, maar slechts op soort-niveau. Dit noemen we micro-evolutie, of de mogelijkheid tot variatie of aanpassing (adaptatie) binnen een soort. Op die manier kunnen ondersoorten of rassen van één soort worden gevormd – en dus ook de zogenaamde soorten binnen een geslacht. Macro-evolutie echter, van ééncellige alg tot eik, of van bacterie naar mens, is iets denkbeeldig: het is een geloofsovertuiging. Genetisch, fysisch en wiskundig kan het niet, en er is ook geen enkel degelijk fossiel bewijsmateriaal. En het leven kan ook niet vanzelf ontstaan: ook dat is een geloof. Paleontologie en evolutiebiologie zijn geen exacte wetenschappen zoals de gewone biologie (waar men vaststellingen doet), maar historische wetenschappen, die aan de hand van wat gegevens en berekeningen een reconstructie trachten te maken van wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Het is duidelijk dat de gegevens voor allerhande interpretaties vatbaar zijn. Men hanteert wetenschappelijke onderzoeksmethoden die verre van onfeilbaar zijn en men interpreteert objectieve gegevens steevast binnen het ‘evolutieparadigma’, dus niet objectief. Er wordt geknoeid met fossielen en de nomenclatuur in een poging om toch maar ‘bewijs’ te leveren voor evolutie (de ontelbare overgangsvormen die Darwin voorspelde). Maar we zien dat deze zogenaamde bewijzen slechts schijnbewijzen zijn en één voor één onderuit kunnen worden gehaald.

Hoe komt het nu toch dat mensen kost wat kost zich blijven vastklampen aan een theorie, waarvan almaar duidelijker wordt dat deze problematisch is? Indien wetenschappers zouden moeten toegeven dat het leven niet zomaar kon zijn ontstaan, en zomaar kon zijn geëvolueerd, dan zouden ze het bestaan van een hogere Macht moeten toegeven: God. Maar dat willen ze in géén geval! Ze blijven zich blind staren op een theorie die boordevol hiaten en gebreken zit. Alle data wordt geïnterpreteerd binnen het evolutieparadigma. Evolutie is een zogenaamd vaststaand feit, en dan worden alle gegevens daarbinnen geïnterpreteerd, om slechte uitkomsten bij voorbaat te weren. Dit is echter geen wetenschap, maar het in leven houden van een geloof. Het geloof in niets: het atheïsme. En dat geloof wordt met een verbijsterende vurigheid verkondigd.

De auteur kan hierover meespreken, en heeft aan de Gentse Universiteit genoeg gehoord hoe in bepaalde lessen het atheïsme werd gepromoot en hoe er neergekeken werd op creationisten en hoe er met God gespot werd. Zo promootte de professor in de eerste les Evolution (3de Bachelor) volop het atheïsme door de boeken van Richard Dawkins aan te prijzen, en vertelde de professor celbiologie (1ste Bachelor) in zijn eerste les dat we hier gingen zien waarom God niet bestaat.

Maar, als zoals op deze site wordt uiteengezet, abiogenese en evolutie van oercel naar alle leven onbestaande is, er veel meer levende fossielen zijn, en als fossielen veel jonger zijn dan wat ze beweren, wat is dan het antwoord?…Wij zijn natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, wij zijn helemaal géén toevalsproduct, géén zinloos geëvolueerde zak reagerende chemicaliën … Er is maar één alternatief: Schepping.

Kijk maar eens naar deze video:

Lees meer over de christelijke/Bijbelse visie van de auteur hierop, op zijn blog: Cruxavespesunica.org/category/genesis:

Dit is het persoonlijk getuigenis van de auteur:

Het christelijk geloof geeft meteen ook antwoord op de vraag waarom er lijden, kwaad, haat en liefde is… Waarom voelt men spijt als men iets ergs heeft gedaan? Vanwaar komt ons geweten? Vanwaar komt liefde? Waarom bestaan wij? Wat is de zin van het leven? Wat is onze geest? En vanwaar komt al het kwaad? Waarom is moord verkeerd? Indien wij slechts een geëvolueerde zak reagerende chemicaliën zouden zijn (want dat is wat de professor celbiologie ons vertelde: dat wij een slechts een vat zijn waarin chemische reacties plaatsgrijpen), waarom is er dan onderscheid tussen goed en kwaad?

En waarom kunnen wij ons vergapen aan natuurschoon?

Er is maar één antwoord. Er is namelijk wél een Schepper: God, die ons heeft gewild, en die ons liefheeft. Een Schepper die zijn schepsels bemint. Maar wij leven in een gevallen wereld, onder invloed van het kwade, waardoor wij allemaal geneigd zijn tot het kwade (en anderen kwetsen). We moeten bereid zijn ons hart voor God te openen. De mens zonder God kan nooit oprecht gelukkig worden, en zal zijn geluk altijd zoeken in tijdelijke materiële dingen die hem uiteindelijk nooit blijvend gelukkig maken. Het laat een gevoel van leegte achter. Ook het kwaad geeft geen gelukkig gevoel. Iemand bedriegen, bestelen, beliegen, overspel, echtbreuk, vloeken en schelden,… dat maakt niet gelukkig. Het ware geluk is geestelijk, los van het materiële, bij God, doorheen Jezus Christus die onzen zonden, die ons uiteindelijk ongelukkig maken en op ons wegen, kan uitwissen.

Zeg tegen Jezus: kom vandaag in mijn leven, maak u kenbaar! En Hij zal antwoorden. Niet op de manier zoals je het verwacht, maar Hij zal antwoorden! Aan die oprecht naar Hem zoeken, zal Hij zich tonen.

%d bloggers liken dit: